Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő adatai:

Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó  (adószám: 68770284-2-41 székhely: 1037 Budapest, Toronya utca 28 / b)

Az adatkezelési tájékoztató célja:

Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének - amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az adatkezelő az adatkezelés sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Az adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az adatkezelő kiemelten fontosan tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét, mindenkor tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogait. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A szabályzat kiterjed

 • az adatkezelőre;
 • az adatkezelő minden elektronikus és közreműködő partnereire;
 • látogatóra.

A szabályzat tárgya kiterjed

 • az adatkezelő informatikai rendszerére;
 • az informatikai alkalmazás teljes életciklusára;
 • a programokat és a dokumentációt;
 • az informatikai adathordozók tárolására és felhasználására.

A szabályzat területi kiterjed

 • a rejtett tárgyi áru aláírása;
 • az adatkezelő székhelyére és minden telephelyére;
 • az üzlethelyiségek teljes területére.

Jelen adatkezelési szabályzat mindenkor rendelkezések változata egy kézitáska.com weboldalon (a tovább:: honlap) érhető el. Az adatkezelő Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Madák-Frölich Andrea) fenntartja magának a jogot Jelen szabályzat megváltoztatására, AZ adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást Elektronikus formában nyújt a  hello@manualbags.com  e-mail-használatát címre érkező megkeresések megválaszolásával .

Technikai adatok:

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A webáruház működtetője az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.2.1. A Sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak;
 • testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet, cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.manualbags.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Vásárlás során megadott adatok

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Szállításhoz kapcsolódó személyes adatok

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Hírlevélhez kapcsolódó személyes adatok

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy Ön értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

Adatkezelés, adattovábbítás

A honlapon, egyes funkciók teljesítésével kapcsolatban a szolgáltatás megadása a személyes adatok megadására. A látogató személyes adatai kezelésére jogalapja a látogató önkéntes adatai, adatszolgáltatása. A Madák-Frölich Andrea egyéni szervezet a látogatók számára a személyes adatok megadása a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések alapján kell. Az adatkezeléshez szükséges adatok megadása és az adatok kezelése. Csak a személyes adatok kezelhető, az az adatkezelés célpontja az elengedhetetlen, a célba érhető cél. A személyes adatok csak a célok megadása szükséges. Személyes adatok kezelése, ha az az adatok megadása, vagy az állampolgárokra vonatkozó rendelkezések.

Személyes adatok kezelhetőek, ha a következő

 • írásban;
 • szóban

Különleges adatok akkor kezelhető, ha az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, ha nincsenek benne, mert nemzetbiztonság, a nemzetbiztonság, a nemzetbiztonság, alapuló célból elrendeli.

Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó a látogató részéről a személyes adatok megadása a látogatónknak a vásárlói élmény fokozására, a jogellenes felhasználói adatokra. A honlapot alkalomszerűen látogatókról Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó egyedi azonosításra alkalmas adatot nem gyűjt. Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó statisztikai célpont egyedi azonosításra nem alkalmas a gyűjtésre, és csak egyetlen összegyűjthető nyilvánosságra. Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó a látogatók tevékenységre csak a következőképpen számíthat, nem kell összeállítani az esetleges felülvizsgálatot.

Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó szavatolja,

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek, időszerűek;
 • tárolásuk módja a rendezvényre, hogy az csak egy tárolás céljához szükséges lehessen azonosítani.

A látogató jelen duomenų tvarkymo kritériumok a látogató felelősségére. A látogató a hírlevélre a feliratkozással kapcsolatos kérdésekre, hogy a jelen adatkezelő rendelkezéseket fogadjon el, és ez a jelentés tartalmazza.

Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó a látogató részéről a személyes adatok megadása, a látogató meghívása a munkahelyre vonatkozó információkért a következő oldalon: hello@manualbags.com e-mail-címre küldött levél útján.

A látogatók a rendelkezésükre bocsátották

Név: Madák-Frölich Andrea ev
Cím: 1037. Bp. Toronya utca 28 / b
E-mail: hello@manualbags.com
Adószám: 68770284-2-41
Bankszámlaszám: 10700392-73916994-51100005
Nyilvántartási szám: 52227165

Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó adatait kezelő honlap, amely szerver szerverről, Budapesten. Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó adatkezelő határozza meg a személyes adatokat, hogy megértsék a szükséges adatokat, hogy hozzáférjenek a szükséges információkhoz. A felhasználók tájékoztatása az adatgyűjtésről. Az adatkezelő a jelszavakat védetten tárolja. Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó a látogató előtt a személyes adathordozóra nem menti, kivéve a szerveren végzett kezeléshez szükséges biztonsági mentést.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatás kérése a folyóiratokról az adatkezelőről még nem rendelkeznek. Egyéb információben költségtérítés, alkalmas meg. A költségtérítés mértékét a felek között az ijött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell térni, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása az adatkezelő írásban közérdekeltségről, hogy egy felvilágosítás megtagadására vonatkozó törvény. A felvilágosítás megtagadása az adatkezelő információkról a bírósági jogorvoslatról, mivel egy másikhoz tartozik. Az elutasítottak az adatkezelőről egy évente egy tárgyakról év január 31-éig értesíti. A helyesbítésről a zárolásról, a megölésről és a törlésről és az elismerésről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelő célpontja a piacon.

Ha az adatkezelő készít egy helyet, zárja be vagy törölje az egészet, akkor kérem, hogy megkapja a következőket: 25 vagy több írásos nyilatkozat. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elítélése az adatgyűjtésről, mivel egy másikhoz tartozik. A látogató a jelen pontban rögzített jogait törvény szerint, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények, a nemzetbiztonság, a büntetés-végrehajtás, a b) vagy pénzügyi érdekéből,

A tiltakozás joga

A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen írásban a  hello@manualbags.com az e-mail-címen, ha a személyes adatok kezelése vagy a további adatok az adatkezelőre vonatkozóan, vagy történik; és törvényben érvényes egyéb módon. Az adatkezelő a tiltakozást a kérdőívre és az adatokra vonatkozó adatokra. - az adataistelektetel on-line-adenovýní výboru, - a jame esočnéhočného začnosti; és a tiltakozásról,, az a továbbiakban: a meghatározták, hogy az elutasítsák a személyes adatot a továbbiakban, és a kiküldetésről szóló nyilatkozatot. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. akinek van egy csomópontja a személyes adatot a továbbiakban, és a kötelességekről. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. akinek van egy csomópontja a személyes adatot a továbbiakban, és a kötelességekről. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. 30 (harminc) a napirendre. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. 30 (harminc) a napirendre. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát.

Jogorvoslati beállítások

A jogsértés megítélése, vagy, ha az adatkezelő a tiltakozását nem szabályozza az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartalmaz. A per - az alábbiak szerint - a meg lakható helyen vagy a megkötözés előtt megindítható. A látogató személyes adatainak kezelése, feldolgozásával kapcsolatos észrevételivel, panaszaival azyaközösség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf .: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztatónak a rendelkezésre álló formája a jelen oldal mindenkor elérhető változat. Madák-Frölich Andrea egyéni vállalkozó fenntartja magában a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást adjon a jogszabályok figyelembevételével.